بررسی مقاومت برشی و مدول گسیختگی بتن مسلح شده با الیاف پلی الفین در دماهای مختلف
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (453.5 K)
نویسندگان
1گروه عمران دانشگاه ولی عصر رفسنجان
2گروه عمران دانشگاه ملایر
3شرکت مهندسی توسعه سروک آذر
4گروه مهندسی عمران دانشگاه ولی عصر رفسنجان
چکیده
تلاش‌های بسیاری طی سال‌های اخیر جهت جبران ضعف کششی بتن انجام شده‌است. به‌منظور اصلاح رفتار بتن در کشش، مسلح سازی آن با الیاف می‌تواند گزینه مناسبی باشد. از اهداف پژوهش بررسی عملکرد کششی بتن مسلح شده با الیاف پلی‌الفین تحت اثر درجه حرات‌های مختلف و مقایسه با طرح اولیه است. با افزودن الیاف (5/1 درصد حجمی) رشد 29 درصد، مقاومت کششی و 56 درصدی مدول گسیختگی ( تنش متناظر با کاهش چشمگیر این دو پارامتر در بتن نسبت به نمونه‌های موجود باهمان درصدهای حجمی در دمای 25 درجه سانتی گراد مواجه شدیم. بتن الیافی در شراط آزمایشگاهی می‌‌تواند عملکرد مقاومتی مناسبی را از خود به نمایش بگذارد اما تحت اثر حرات‌های بالا خود الیاف به یک عامل مخرب در بتن تبدیل می‌شود که دلیل آن برهم خوردن هموژنی بتن و اکسایش الیاف موجود در بتن تحت اثر حرارت بالا است.
کلیدواژه ها