1- شرکت در کنفرانس ملی بتن برای اعضای حقیقی ، حقوقی ، دانشجوئی (بدون داشتن بدهی حق عضویت سالیانه)رایگان میباشد اما ثبت نام در سایت کنفرانس الزامیست

2- هزینه ثبت نام شرکت در کنفرانس برای افراد غیر عضو با مقاله 1/000/000ریال 

3- هزینه ثبت نام شرکت در کنفرانس برای افراد غیر عضو بدون  مقاله 1/500/000ریال 

4- هزینه ثبت نام شرکت در کنفرانس برای دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی) غیر عضو بامقاله یا بدون مقاله 500/000ریال

6-هزینه ثبت نام تا قبل از تاریخ 1398/06/31به ترتیب 800/000 ، 1/200/000 ، 400/000ریال میباشد

تبصره : مبالغ فوق فقط برای حضور درروز کنفرانس (15 مهرماه)میباشد . هزینه حضور در همایش روز بتن (14و16مهرماه)برای اشخاص غیر عضو 2/000/000ریال میباشد