برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1398-06-31
0 ریال
پس از تاریخ 1398-06-31
0 ریال
جهت استفاده از این ثبت نام میبایست حق عضویت خود را تا پایان سال98 پرداخت کرده باشید
2
تا تاریخ 1398-06-31
800,000 ریال
پس از تاریخ 1398-06-31
1,000,000 ریال
3
تا تاریخ 1398-06-31
400,000 ریال
پس از تاریخ 1398-06-31
500,000 ریال
4
تا تاریخ 1398-06-31
1,200,000 ریال
پس از تاریخ 1398-06-31
1,500,000 ریال
5
تا تاریخ 1398-06-31
3,600,000 ریال
پس از تاریخ 1398-06-31
4,000,000 ریال
6
تا تاریخ 1398-06-31
0 ریال
پس از تاریخ 1398-06-31
0 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.