جهت دانلود فایل نگارش مقاله کلیک کنید

تذکر1 :لازم به ذکر است که از هر نفر حداکثر 6 مقاله بعنوان نفر اول و در مجموع 10 مقاله پذیرفته خواهد شد

تذکر2: مقاله ها باید از تحقیق مستقل نویسندگان نشات گیرد . مقاله های گردآوری صرفا" از اساتید شناخته شده پذیرفته میشود . همچنین مقاله های ترجمه ای به هیچ وجه پذیرفته نمیشود

تذکر3 : ارسال فایلهای word و pdf مقالات الزامیست