برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

16 مهر 1398
14:00-16:00

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان
سالن استاد حامی(مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی)
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 16
شرکت البرزشیمی آسیا

15 مهر 1398
14:00-16:00

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان
شرکت کنندگان: 12
شرکت فهاب بتن

16 مهر 1398
16:30-18:30

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان
شرکت کنندگان: 9
شرکت بسپار بتن هوشمند ایرانیان

15 مهر 1398
16:00-18:00

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان
شرکت کنندگان: 5
شرکت آپتوس ایران

16 مهر 1398
16:00-18:00

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان
شرکت کنندگان: 4
شرکت همگرایان تولید

14 مهر 1398
16:00-18:00

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان
شرکت کنندگان: 6
شرکتهای تیغاب و ابرار شن

15 مهر 1398
16:30-18:30

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان
شرکت کنندگان: 1
شرکت آرا بتن اروند

14 مهر 1398
16:00-18:00

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان
شرکت سپید شهرزاد

15 مهر 1398
16:30-18:30

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان
شرکت کنندگان: 1
شرکت لیکا

16 مهر 1398
11:30-13:30

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان
شرکت کنندگان: 7
شرکت شیمی ساختمان

16 مهر 1398
11:30-13:30

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان
شرکت کنندگان: 2
مهندسین مشاور ایران آرک

16 مهر 1398
14:00-16:00

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان

14 مهر 1398
14:00-16:00

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان
سالن استادحامی
شرکت کنندگان: 2
شرکت وشکو

14 مهر 1398
14:00-16:00

0

ریال
اعضای حقیقی ، حقوقی،دانشجوئی انجمن بتن ایران
رایگان
ثبت نام آزاد با مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد دانشجویان (فقط مقطع کارشناسی )با مقاله و یا بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد بدون مقاله

600,000

ریال
ثبت نام آزاد برای روزهای 14و16 بابت 2روز

600,000

ریال
عضو جدید انجمن بتن که مدارک کامل ارسال نموده است
رایگان
سالن شیرمحمدی
شرکت کنندگان: 3
شرکت نفت پارس
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.