برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

16 مهر 1398
14:00-16:00

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان
سالن استاد حامی(مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی)
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 16
شرکت البرزشیمی آسیا

15 مهر 1398
14:00-16:00

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان
شرکت کنندگان: 12
شرکت فهاب بتن

16 مهر 1398
16:30-18:30

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان
شرکت کنندگان: 9
شرکت بسپار بتن هوشمند ایرانیان

15 مهر 1398
16:00-18:00

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان
شرکت کنندگان: 5
شرکت آپتوس ایران

16 مهر 1398
16:00-18:00

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان
شرکت کنندگان: 4
شرکت همگرایان تولید

14 مهر 1398
16:00-18:00

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان
شرکت کنندگان: 6
شرکتهای تیغاب و ابرار شن

15 مهر 1398
16:30-18:30

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان
شرکت کنندگان: 1
شرکت آرا بتن اروند

14 مهر 1398
16:00-18:00

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان
شرکت سپید شهرزاد

15 مهر 1398
16:30-18:30

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان
شرکت کنندگان: 1
شرکت لیکا

16 مهر 1398
11:30-13:30

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان
شرکت کنندگان: 7
شرکت شیمی ساختمان

16 مهر 1398
11:30-13:30

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان
شرکت کنندگان: 2
مهندسین مشاور ایران آرک

16 مهر 1398
14:00-16:00

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان

14 مهر 1398
14:00-16:00

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان
سالن استادحامی
شرکت کنندگان: 2
شرکت وشکو

14 مهر 1398
14:00-16:00

0

ریال
نوع عضویت شماره 1
رایگان
نوع عضویت شماره 2

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 3

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 4

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 5

600,000

ریال
نوع عضویت شماره 6
رایگان
سالن شیرمحمدی
شرکت کنندگان: 3
شرکت نفت پارس
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.