بررسی اثر سرباره ایران بر واکنش زایی قلیایی-سیلیسی سنگدانه های بتن

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1010-2019ICI (R2)
نویسندگان
1کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران - Hamedirad@chmail.ir
2استادیار گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
یکی از عوامل مهاجم علیه دوام بتن، واکنش های قلیایی-سیلیسی سنگدانه در بتن است که در طی این واکنش برخی سنگدانه های سیلیسی با عوامل قلیایی سیمان (هیدروکسید کلسیم یا آهک آزاد) در بتن واکنش انبساطی داده و منجر به ترک خوردگی و تخریب کامل بتن می گردد. از جمله راهکار هایی که در برابر این پدیده ارائه می شود، استفاده از پوزولان های طبیعی و مصنوعی به منظور کاهش قلیاییت بتن است. در پژوهش های مختلفی اثر مثبت پوزولان ها مورد بررسی قرار گرفته و در پژوهش حاضر نیز به بررسی اثر سرباره تولید شرکت ذوب آهن ایران بر کاهش انبساط ناشی از واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه پرداخته شده است. برای این منظور انبساط ناشی از واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه به صورت تسریع شده برای 5 مخلوط ملات مختلف حاوی جایگزینی 25، 35 ، 45 و 55 درصد سرباره بجای سیمان به همراه یک مخلوط شاهد فاقد سرباره جهت مقایسه بر اساس آزمایش ASTM C1567 مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد با جایگزینی 25، 35، 45 و 55 درصد سرباره بجای سیمان به ترتیب 38، 47، 67 و 78 درصد کاهش در انبساط ناشی از واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه بوجود آمد.
کلیدواژه ها