بررسی میزان اهمیت یونهای محلول در آب در خوردگی قسمتهای بتنی برجهای خنک کننده با استفاده از تئوری سطح پاسخ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (755.7 K)
نویسندگان
عمران
چکیده
هر ساله بسیاری از سازه‌های بتنی به دلیل خوردگی ناشی از یونهای مهاجم دچار آسیب می‌شوند که این موضوع در سازه‌های موجود در صنایع مادر نمود بیشتری دارد. اهمیت محصولات و کاربری این صنایع، مسئله حفظ و نگهداری این سازه ها را چند برابر کرده است. در محیط های خورنده که ترکیبی از انواع یونهای مزاحم در تشدید آسیب تاثیر دارند، تعیین تاثیر هر یون در میزان آسیب و تعیین الگوی پیشگری از آسیب، بسیار پراهیمت و ضروری است. در پاسخ به این ضرورت، در این پژوهش میزان تاثیر 12 یون مهاجم محلول در آب که برای خنک کردن سازه بتنی برج خنک کننده مجتمع صنایع فولاد اهواز استفاده می‌شد، اندازه گیری گردید. اندازه گیری‌های در بازه‌های زمانی متعددی صورت گرفت و خرابی نظیر آنها نیز ثبت شد. نتایج اندازه‌گیری شده به عنوان یک نمونه آزمایشگاهی تلقی گردید و با استفاده از تئوری سطح پاسخ درصد اهمیت یونهای مشارکت کننده در توسعه خرابی تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که یون کلر و سولفور مهمترین یونهای تاثیرگذار در پیشرفت خرابی‌های یک سازه بتنی بودند و یونهای بیکربنات و نیتریت کمترین مشارکت را در توسعه خرابی‌های ایجاد شده در سازه بتنی را داشتند.
کلیدواژه ها