نقش جایگزینی خاکستر بادی و سرباره بر مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (330.6 K)
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران،
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.
چکیده
بتن ژئوپلیمری در سال‌های اخیر به عنوان یک جایگزین سبز برای بتن پرتلند مطرح شده است که می‌تواند از اثرات منفی زیست محیطی تولید سیمان پرتلند بکاهد. در این پژوهش آزمایشگاهی اثرجایگزینی خاکستر بادی کلاس F و سرباره به جای متاکائولن، بر مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن، مورد مطالعه قرار گرفت. پس از انجام آزمایش‌های اولیه، به منظور بررسی تاثیر خاکستر بادی و سرباره بر مقاومت‌های مکانیکی بتن زئوپلیمری، این مواد در نسبت‌های 10، 20 و 30 درصد جایگزین شدند و نمونه‌ها ساخته و عمل‌آوری شدند. از نمونه‌ها آزمون مقاومت فشاری، کشش غیر‌مستقیم و خمش سه‌ نقطه‌ای گرفته شد. نتایج نشان داد استفاده از خاکستر بادی کلاس F و سرباره، سبب افزایش مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن می‌شود.
کلیدواژه ها