بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت فشاری و کششی بتن با مقاومت معمولی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (342.54 K)
نویسندگان
1دانشکده ی عمران، دانشگاه سمنا، سمنان، ایران
2هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سراسری سمنان
چکیده
رﻓﺘﺎر ﺗﺮد و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺑﺘﻦ، ضعف در برابر بارهای کششی و عدم شکل پذیری ذاتی مهندسین را مجبور به استفاده از الیاف کرده است. در حال حاضر تسلیح اعضای بتنی به وسیله ی آزماتورهای فولادی و الیاف گسسته تلاشی جهت غلبه بر آن می باشد. افزودن الیاف به بتن باعث رشد مقاومتی، بهبود رفتار تنش-کرنش و افزایش شکل پذیری خواهد شد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻟﻴﺎف، ﺑﺘﻦ ﻫﺎی اﻟﻴﺎﻓﻲ از رﺷﺪ ﺗﺮک در ﻣﺎتریس ﺑﺘﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی می ﻛﻨﻨﺪ. امروزه استفاده از الیاف فولادی با توجه به ویژگی های منحصر به فردشان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق آزمایشگاهی، با انتخاب الیاف فولادی سینوسی و افزودن آنها با درصد های مختلف به نوع بتن معمولی سعی بر بررسی رفتار این بتن الیافی ترکیبی گشته است. الیاف فولادی سینوسی با درصد های 0.5، 1، 1.5 و 2 درصد به بتن معمولی افزوده می شود. نتایج نشان دهنده ی این امر می باشند که با افزودن تا 2 درصد الیاف فولادی سینوسی به بتن معمولی، بیشترین مقاومت فشاری، کششی حاصل می شود که مقدار مقاومت فشاری را تا 26 درصد و مقاومت کششی را تا 54 درصد افزایش می دهد.
کلیدواژه ها