مطالعه آزمایشگاهی نقش شرایط کیورینگ بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلمیری بر پایه خاکستر بادی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (394.04 K)
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران،
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.
چکیده
در سال‌های اخیر ژئوپلیمر به عنوان جایگزینی سبز و مناسب برای سیمان پرتلند مطرح شده است. پارامتر‌های متعددی بر مقاومت فشاری بتن‌های ژئوپلیمری تاثیر‌گذارند. یکی از این پارامتر‌ها شرایط کیورینگ شامل: دما و زمان کیورینگ، است. در این مقاله به بررسی نقش شرایط کیورینگ بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری بر پایه خاکستر بادی، پرداخته شد. به همین منظور نمونه‌های بتن زئوپلیمری در شرایط مختلف دمایی (60، 70، 80، 90 و 100 درجه سانتی‌گراد) و زمانی (2، 4، 8، 12، 16، 18، 24 و 36 ساعت) عمل‌آوری شدند و از نمونه‌ها آزمون مقاومت فشاری گرفته شد تا تاثیر شرایط کیورینگ بر مقاومت فشاری بررسی شود. نتایج نشان داد افزایش زمان و دمای کیورینگ سبب افزایش مقاومت فشاری می‌شود.
کلیدواژه ها