بررسی آزمایشگاهی تاثیر فوق روان کننده sp100 و الیاف شیشه بر مشخصات مکانیکی بتن سبک سازه ای با سنگدانه لیکا
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (567.59 K)
نویسندگان
1گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اقلید، ایران
2سرداران
3سفیرجنوبی بولوار ستایش کوچه 5 درب اول سمت راست
چکیده
کاهش وزن ساختمان ها ضمن کوچک کردن ابعاد اعضای سازه ای موجب کاهش نیروی ناشی از زلزله و کاهش هزینه ی تمام شده ی ساخت می شود. برای کاهش وزن سازه می توان از بتن سبک استفاده کرد.در این پژوهش تاثیر فوق روان کننده sp100 و الیاف شیشه بر مشخصات مکانیکی بتن سبک سازه ای با سنگدانه لیکا بررسی شده است.بدین منظور از 20 طرح اختلاط که 2 طرح آن به عنوان طرح شاهد و 18 طرح با افزودنی های فوق روان کننده sp100 و الیاف شیشه اجرا شده است، نتایج نشان می دهد که در طرح اختلاط اول با نسبت آب به سیمان 55/0بیش ترین اسلامپ مربوط به نمونه(AN)5 ودر طرح اختلاط دوم با نسبت آب به سیمان 5/0 است که دارای 7/0% الیاف و4/1% فوق روان کننده است. مقاومت فشاری 7 و 28 روزه طرح اختلاط اول با نسبت آب به سیمان 55/0 مربوط به نمونه (AN)4 و در طرح اختلاط دوم با نسبت آب به سیمان 5/0 مربوط به نمونه (AN14) است که دارای 2% الیاف و 8/0% فوق روان کننده است. فوق روان کننده sp100 باعث تراکم هر چه بیشتر بتن میگردد و بطور محسوسی باعث افزایش مقاومت میگردد. نتایج نشان داده است که افزودن الیاف شیشه و فوق روان کننده به میزان نرمال باعث مقاومت بتن میگردد.
کلیدواژه ها