ارزیابی مقاومت فشاری بتن پودری واکنش پذیر (RPC) با نسبت های مختلف اختلاط

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1036-2019ICI (R4)
نویسندگان
1گروه عمران دانشگاه ولی عصر رفسنجان
2دانشگاه ولی عصر عج گروه مهندسی عمران
3گروه مهندسی عمران
4شرکت مهندسی توسعه سروک آذر
چکیده
در این پژوهش افزایش مقاومت بتن پودری واکنش‌پذیر (RPC) تحت شرایط عمل‌آوری‌های یکسان با نسبت‌های مختلـف آب بـه سیمان و ماسه سیلیسی به سیمان در سنین مختلف بررسی‌شده است. نمونه‌ها پس از 24 ساعت از قالب خارج‌شده، به مدت 3 ساعت در اتوکلاو، 7 روز در آب گرم با دمای 60 درجه سانتی‌گراد و سپس به مدت 20 روز در آب معمولی با دمای 25 درجه سانتی‌گراد عمل‌آوری شدند. نتایج آزمون نشان داد که تفاوت میان مقاومت فشاری در سنین مختلف در این روش عمل‌آوری چشمگیر نبوده، که عامل اصلی این پدیده عمل‌آوری در اتوکلاو در دمای 100 درجه سانتی‌گراد و فشار 2 مگاپاسکال است. با تغییر در نسبت آب به سیمان شاهد بودیم که بیشترین مقاومت فشاری مربوط به طرح RPC3 و کـمتـرین مقاومـت مربـوط بـه طرحRPC7 است. همچنین بهینه‌ترین طرح اختلاط ازلحاظ مقاومت فشاری و کارایی مربوط به طرح RPC3 است.
کلیدواژه ها