بررسی آسیب های ساختمان های بتن مسلح در زلزله ازگله طبق مباحث مقررات ملی ساختمان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (435.5 K)
نویسندگان
دانشگاه رازی.کرمانشاه.ایران
چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی آسیب‌های ساختمان‌های بتن مسلح به هنگام زلزله ازگله-سرپل ذهاب می‌باشد. خرابی این ساختمان‌ها به مراتب پیچیده‌تر از ساختمان‌های فلزی است. در ساختمان‌های فلزی به علت شناخت مشخصات مکانیکی اعضای فولادی، مهم ترین عامل خرابی‌ها در درجه اول اتصالات است. اما در سازه های بتن مسلح از آنجا که اعضای سازه ای معمولا در کارگاه ساختمانی و توسط کارگران ساخته می‌شوند، اطمینان از قابلیت باربری یا شکل پذیری اعضا مسئله مهمی می‌باشد. در این مطالعه ابتدا عیوب این سازه ها ذکر شده و سپس ضوابط صحیح طراحی و اجرایی این موارد طبق مباحث مقررات ملی ساختمان ذکر شده است. نتایج این تحقیق بیانگر این حقیقت است که اگر حداقل های مباحث مقررات ملی ساختمان رعایت شود آن گاه پایداری ساختمان به هنگام وقوع زلزله تامین شده و آسیب جانی و سازه ای بسیار کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها