بررسی آزمایشگاهی ملات ژئوپلیمری بر پایه سرباره و مطالعه تأثیر پارامترهای نسبت ماسه به سرباره، مولاریته هیدروکسید سدیم بر مقاومت فشاری.

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1011-2019ICI (R1)
نویسندگان
1دانشجوی مقطع ارشد رشته عمران-سازه دانشکده عمران دانشگاه سراسری سمنان
2عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سراسری سمنان
چکیده
طبق مطالعات صورت گرفته، تقاضای جهانی برای سیمان پرتلند معمولی حدود چهار میلیارد تن در سال می‌باشد. این حجم از تقاضای بالا، سیمان را به پر مصرف‌ترین ماده پس از آب تبدیل کرده است و پیش بینی می‌شود که در سال‌های آینده این عدد با رشدی 8 تا10 درصدی همراه باشد. در فرآیند تولید سیمان، به ازای تولید هر تن سیمان، یک تن کربن دی اکسید تولید می‌شود[1-3]. با توجه به تولید این حجم از آلودگی توسط این صنعت، باید به دنبال مواد جایگزین برای سیمان پرتلند معمولی بود. در این مقاله، سعی شده تا با استفاده از مواد و مصالح موجود در کشور، و با توجه به ظرفیت‌های موجود، طرح اختلاطی مناسب برای تولید ملات ژئوپلیمری که می تواند جایگزینی مناسب برای بتن ژئوپلیمری باشد، ارائه شود. با توجه به وجود کارخانجات ذوب آهن در کشور و حجم بالای تولید سرباره به عنوان پسماند صنعتی توسط این صنعت، تصمیم گرفته شد تا از سرباره به عنوان یک منبع آلومیناسیلیکاتی برای تولید ملات ژئوپلیمری استفاده شود. همچنین از هیدروکسید سدیم و سیلیکات سدیم، برای ساخت محلول فعالساز استفاده شده است. در این تحقیق 18 طرح اختلاط با ایجاد تغییر در مقادیر و نسبت‌های مواد سازنده ملات ژئوپلیمری، به دست آمده است. سه پارامتر در این طرح اختلاط‌ها با یکدیگر تفاوت دارند و هدف از ایجاد این تفاوت‌ها، بررسی تأثیر هریک از این پارامترها بر مقاومت فشاری نمونه‌های بدست آمده است. سه پارامتر مورد نظر عبارتند از: نسبت سیلیکات سدیم به هیدروکسید سدیم، غلظت هیدروکسید سدیم و نسبت ماسه به سرباره. از هر طرح اختلاط، 5 نمونه مکعبی 50*50*50 میلی‌متر ساخته شده و میانگین مقاومت آن‌ها به عنوان مقاومت فشاری طرح در نظر گرفته شده است. مقاومت فشاری نمونه ها در سنین 7 و 28 روز مورد بررسی قرار گرفته اند. به صورت خلاصه مشاهده شد که طرح‌های با نسبت سیلیکات سدیم به هیدروکسید سدیم برابر با 2، مقاومت بالاتری از طرح‌های با نسبت 2.5 نشان دادند. در مورد غلظت هیدروکسید سدیم که برابر با سه مقدار 12 و 15 و 18، در نظر گرفته شده، مشاهده شد که افزایش مولاریته، مقاومت فشاری نمونه‌ها بالا می‌برد. همچنین از بین سه نسبت ماسه به سرباره که برابر با 1.5 و 2 و 2.5 در نظر گرفته شد، این نتیجه حاصل شد که بالا رفتن این نسبت، سبب کاهش مقاومت فشاری می‌شود.
کلیدواژه ها