مقایسه اثر دوده‌سیلیس،زئولیت و سرباره کوره آهن گدازی بر عمق نقوذ آب تحت فشار در بتن خودتراکم
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (286.36 K)
نویسندگان
1کارشناس ارشد فنی/شرکت البرزشیمی آسیا
2عضو هیئت علمی دانشکده عمران/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده
امروزه دوام1 بتن یکی از مهم‌ترین معیارهای پذیرش آن در پروژه های ملی بخصوص پروژه های زیربنایی کشور در حاشیه خلیج فارس است. از میان آزمایش‌های سنجش دوام بتن در آیین نامه های مختلف آزمایش عمق نقوذ آب تحت فشار در بتن2 سخت ‌شده بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین امروزه بدلیل مزایای متعدد و گسترش بتن خود‌تراکم (Self Compacting Concrete) در پروژه های ملی در تحقیق حاضر اثر دوده سیلیس(Silica Fume)،زئولیت(Zeolite) و سرباره کوره آهن گدازی(Slag) بر عمق نقوذ آب تحت فشار بتن خود‌تراکم مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه همزمان اثر سه ماده کمک سیمانی دوده سیلیس، زئولیت و سرباره که بیشترین مصرف در بتن‌هایی که ضوابط داومی دارند، بر عمق نفوذ آب تحت فشار در بتن خودتراکم است. طراحی مخلوط های بتنی بر اساس ضوابط پیشنهادی موسسه EFNARC که یک تشکیلات اروپایی در زمینه استاندارسازی بتن در اروپاست انجام گردیده است. نتایج نشان داد که دوده سیلیس بیشترین تاثیر مثبت بر کاهش عمق نقوذ آب تحت فشار در نمونه های بتنی داشته است و این به معنای کاهش نفوذپذیری و دوام بیشتر این بتن نسبت به سایر طرح مخلوط های بتنی دیگر است.
کلیدواژه ها