بررسی تاثیر مقاومت فشاری بر ملات‌های حاوی سرباره در آزمون سازگاری با بتن بستر در فرآیند ترمیم
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (69.82 K)
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
2هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سراسری سمنان
چکیده
یکی از چالش برانگیزترین مسائل در زمینه ترمیم بحث سازگاری عامل ترمیم یا مقاوم کننده با سازه موجود می‌باشد که نتیجتا منجر به رفتار مورد نیاز می‌گردد. از آن‌جا که در بحث ترمیم هدف نهایی احیاء دوباره سازه با همان کاربری قبلی می‌باشد لذا عدم تاثیرگذاری عامل ترمیم بر رفتار عضو بتنی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. همچنین به دلیل عدم وجود آزمون مشخص و استانداردهای کافی در این زمینه، نیاز به بررسی آزمون‌های ارائه شده در این زمینه بسیار به چشم می‌خورد. از طرفی با پیشرفت در زمینه تولید ملات‌های ترمیمی جدید با کمک بتن‌های نوین و مکمل‌های سیمانی بررسی بیشتر این ملات‌ها نیز بسیار کمک کننده می‌باشد. در این مقاله آزمایشگاهی سعی شد تا با کمک آزمون‌ از پیش معرفی شده در زمینه بررسی سازگاری ملات ترمیمی (آزمون چهار نقطه خمش) و بررسی ملات‌های سیمانی اصلاح شده با سرباره کوره آهن‌گدازی به نحوه موفقیت این آزمون در نمایش سازگاری و همچنین رفتار این نوع ملات‌ها بسته به مقاومت فشاری آن‌ها در آزمون سازگاری پرداخته شود.
کلیدواژه ها