بررسی تاثیر استفاده از نانو سیلیس و میکروسیلیس بر خواص مهندسی روسازی بلوک کفپوش بتنی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (451.71 K)
نویسندگان
1گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
2مدیر تحقیق و توسعه، شرکت آپتوس ایران، کرج، ایران
3گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
چکیده
با توجه به بالا بودن قیمت قیر و کاهش عمر روسازیهای آسفالتی، امروزه استفاده از روسازیهای بتنی از جمله روسازی بلوک کفپوش بتنی، در حال افزایش میباشد. روسازی کفپوش بتنی، یک روسازی نیمه صلب میباشد که از مزایای آن میتوان به قابلیت اصلاح، تعمیر و تعویض سریع و آسان و حساس نبودن به تغییرات دما اشاره کرد، در حالی که روسازی بتن غلتکی که یک روسازی صلب میباشد که قابلیت تعمیر بسیار سختی دارد و روسازی آسفالتی که یک روسازی انعطاف پذیر میباشد، نسبت به تغییرات دما حساس بوده و در مقابل شتاب و ترمز چرخها یا به عبارتی سایش و برش مقاومت کمی دارد. همانند دیگر روسازیهای بتنی، مصالح سیمانی، یکی از اجزاء اصلی در ساخت روسازی بلوک کفپوش بتنی میباشد. با توجه به آلودگی ناشی از تولید سیمان و انتشار زیاد گاز دی اکسید کربن، استفاده از پوزولانهای طبیعی و مصنوعی به عنوان مصالح سیمانی مکمل و جایگزین بخشی از سیمان مصرفی اهمیت خاصی پیدا کرده و تعداد تحقیقات انجام شده در این زمینه، روز به روز در حال افزایش میباشد؛ چرا که استفاده از این مصالح، ضمن کاهش مصرف سیمان که سبب صرفه جویی در هزینهها میشود، خواص بتن را نیز بهبود میبخشد. در این مطالعه، تاثیر استفاده از 3 درصد پوزولان نانو سیلیس و 9 درصد پوزولان میکرو سیلیس جایگزین سیمان بر روی خواص بلوک کفپوش بتنی ترافیکی مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج حاصل نشان می‌دهد خواص مکانیکی کفپوش های حاوی 9 درصد ذرات میکروسیلیس در مقایسه با کفپوش معمولی 5.5 الی 66 درصد و مقاومت سایشی 41درصد رشد داشته است و مشخصات دوام نظیر مقاومت پوسته شدگی در برابر نمکهای یخ زدا 34 درصد رشد و جذب آب 0.7 درصد کاهش داشته است. همچنین خواص مکانیکی کفپوش های حاوی 3 درصد ذرات نانوسیلیس در مقایسه با کفپوش معمولی 11 الی 91 دردصد و مقاومت سایشی 82 درصد رشد داشته است و مشخصات دوام نظیر مقاومت پوسته شدگی در برابر نمکهای یخ زدا 62 درصد رشد و جذب آب 2 درصد کاهش داشته است.
کلیدواژه ها