تاثیر نانوسیلیس و الیاف فولادی بر رفتار کششی بتن سبک سازه‌ای
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (378.12 K)
نویسندگان
1استادیار/ موسسه غیر انتفاعی سارویه
2دانشگاه کردستان
3موسسه غیرانتفاعی سارویه
چکیده
مقاومت کم سبکدانه ها باعث کاهش مقاومت بتن سبک و شکنندگی آن مانعی برای رفتار شکل پذیر سازه ها در معرض بارهای لرزه ای می باشد. استفاده از مواد تقویت کننده و الیاف برای جبران اثر کاهش مقاومت ناشی از بکاربردن سبکدانه و جلوگیری از شکست ناگهانی بتن، می تواند به توانمندی بتن سبک بیانجامد. عملکرد مصالح مورد استفاده از پارامترهای موثر در تعیین رفتار اعضا سازه ای می باشد. لذا برای پیش‌بینی رفتار اعضای سازه ای درتحلیل محاسباتی اجزا محدود، نیاز به مدل های رفتاری دقیق مصالح می باشد. در این تحقیق رفتار کششی بتن سبک سازه ای شامل الیاف فولادی (با درصد حجمی تابت 1%) و پوزولان تقویت کننده نانوسیلیس (با درصد وزنی 1% و 3%)، بررسی شده و پارامتر های موثر بر آن شامل مقاومت کششی و کرنش متناظر با حداکثر تنش ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که حضور توام الیاف فولادی و نانوسیلیس بیشترین تاثیر را در بهبود رفتار کششی بتن سبک داشته است. بطوریکه با افزودن 3 % نانوسیلیس و 1% الیاف فولادی، مقاومت کششی مستقیم بتن سبک به میزان 74% افزایش یافته است. هم چنین در کلیه نمونه ها مقاومت کششی غیر مستقیم به مقدار جزئی بیشتر از مقاومت کششی مستقیم می‌باشد.
کلیدواژه ها