تأثیر واکنش قلیایی - سیلیسی بر مشخصه‌های مکانیکی بتن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (318.12 K)
نویسندگان
1استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه بوعلی
3دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
چکیده
واکنش قلیایی - سیلیسی یک واکنش داخلی مضر است که در بتن رخ می‌دهد. این واکنش، نتیجه‌ی واکنش بین سیلیس فعال و واکنش‌پذیر در برخی سنگدانه‌ها و قلیایی‌های موجود در خمیر سیمان است که منجر به تولید یک ژل آب‌دوست می‌شود. ژل در فضاهای خالی حرکت و آن‌ها را پر می‌کند. به دلیل داشتن گروه‌های آب‌دوست در ساختار خود، آب‌های موجود اطراف را جذب کرده که موجب انبساط و افزایش حجم آن می‌شود. این افزایش حجم تا زمانی‌که حفرات خالی بتن را به صورت کامل اشغال نکرده باشد و به دیواره های اطرافش فشار نکند مضر نیست. در صورتی که شرایط فراهم و ژل انبساط تخریب کننده داشته باشد ترک‌های جدیدی تولید و گسترش می‌یابد که می‌توانند تأثیرات مخربی داشته باشند.
وجود این ترک‌ها سبب تضعیف داخلی بتن می‌گردد که نهایتاً می‌تواند بر خواص مکانیکی بتن تأثیر بگذارد. تحقیقات متعددی در مورد تأثیر واکنش قلیایی - سیلیسی بر روی خواص مکانیکی بتن (مقاومت کششی، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و....) انجام شده است. در این مقاله سعی شده‌است که خلاصه‌ای از تحقیقات صورت گرفته‌شده در مورد رابطه‌ی واکنش قلیایی - سیلیسی و مشخصه‌های مکانیکی ارائه گردد.
کلیدواژه ها