ارائه روش های اجرایی مناسب برای بهبودکیفیت و حذف عیوب سطحی بتن (مطالعه موردی پروژه راه آهن سریع‌السیرتهران- اصفهان)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (502.95 K)
نویسندگان
1مسئول کنترل کیفی موسسه نصر- راه آهن سریع السیر تهران - اصفهان
2کارشناس کنترل کیفی موسسه نصر
چکیده
کنترل و نظارت بر تولید فنی و کیفی بتن های مصرفی در پروژه توأم با اجرای اصولی طرح مخلوط بتن، از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار برکیفیت محصول نهایی یعنی سازه بتنی مقاوم و با دوام همراه با منظری زیبا می باشد. وجود برخی از نواقص و عیوب در سطح ظاهری بتن اجرا شده می تواند منجربه کاهش پایداری و دوام سازه اجرا شده،گردد. از جمله این نواقص می توان به وجود حفرات ناشی از حباب هوا، ترک های سطحی، شن زدگی و کرمو شدن سطح بتن را نام برد. لذا با توجه به اهمیت دوام بتن در پروژه راه آهن پرسرعت تهران، قم، اصفهان به مطالعه تعدادی از آبروهای اجرا شده و در حین اجرا جهت بررسی وجود نواقص سطحی پس از اجرای بتن پرداخته شده و پس از شناسایی نواقص موجود و علل پیدایش آنها، راه کارهایی برای حذف و کاهش این نواقص ارائه و سپس به صورت عملی اجرا گردیده است. نتایج مطالعات بر روی تعداد 20 تصویر از سطح ظاهری آبروهای اجرا شده نشان می دهد که عیوب پله شدگی، وجود حفرات هوا، کرمو شدن و وجود قطعات زائد در بتن به ترتیب 36، 7، 2، 9 درصد از کل عیوب را تشکیل می دهد. نتایج نشان می دهد که استفاده از ماسه با مدول نرمی بین 2.7 تا 3.1 در طرح مخلوط بتن های این پروژه تاثیر مفیدی بر روی کاهش حباب های سطحی و جداشدگی بتن و کرمو شدن سطوح در مناطق با تراکم آرماتور بالا دارد. لازم به ذکر است که آموزش اصول صحیح ویبره زدن به پیمانکاران، استفاده از درزگیر قالب و حذف قالب های مستهلک نیز باعث کسب نتایج مطلوبی از نظر زیبایی سازه بتنی در این پروژه گردید.
کلیدواژه ها