بررسی آزمایشگاهی اثر متاکائولین بر خواص مکانیکی بتن با سنگدانه معادن قرضه حومه شهر شیراز
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (556.28 K)
نویسندگان
1گروه مهندسی عمران/شیراز/ایران/کارشناس کنترل تحقیق شرکت ساوانا بتن
2موسسه آموزش عالی زند،شیراز
3گروه مهندسی عمران/واحد اقلید/دانشگاه آزاد اسلامی/اقلید/ایران
4گروه عمران/دانشکده مهندسی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز/شیراز/ایران
چکیده
مواد اصلی بتن، سنگدانه‌های بتن است. سنگدانه‌ها به دو بخش ریز دانه و درشت دانه تقسیم می‌شوند. مهمترین نقش در تعیین مقاومت در بتن را سنگدانه‌ها بر عهده دارند. بتن با مقاومت و کیفیت بالا به عنوان یک مصالح به صرفه و مؤثر، رشد قابل توجهی در صنعت ساختمان دارا می‌باشد. اجزاء تشکیل دهنده بتن و اندر کنش بین آن، نقش تعیین کننده ای در تبیین خواص مکانیکی بر عهده دارد. با توجه به مصرف بالای بتن در بخش صنعت و ساختمان در کشور، ارتقای کیفیت و مشخصه های کلیدی این ماده، همواره یکی از مشکلات بخش های مرتبط با آن بوده است.
در این پژوهش سیمان و آب در تمام نمونه ها یکسان و نسبت آب به سیمان 57/0 در نظر گرفته می شود. پوزولان متاکائولین بر اساس درصد وزنی 5، 10، 15، درصد وزن سیمان در مخلوط بتن اضافه گردیده است. در استفاده از پوزولان متاکائولین از استاندارد ASTM C 618 استفاده گردیده است. پس از آماده شدن مواد و مصالح اقدام به ساخت بتن و نمونه برداری از بتن ساخته شده با رعایت نکات آئین نامـــه ASTM C 172 جهت نمونه گیری از بتن تازه می‌گردد. پس از نمونه برداری و رسیدن به مقاومت مورد نظر در سنین مختلف بتن شامل 7 و 28 و 90 روزه و انجام آزمایش های مقاومت فشاری طبق استاندارد ASTM C 39و ASTM C 116 بر روی نمونه‌ها اقدام به شکست نمونه‌ها و بررسی، تحلیل و مقایسه مقاومت فشاری نمونه‌های ساخته شده می‌گردد. بر اساس نتایج به دست آمده استفاده از پوزولان متاکائولین تا 15 درصد وزن سیمان باعث افزایش مقاومت در هر سه معدن بیدکوه، صدراکنار و محمدرسول الله گردیده است.
کلیدواژه ها