بررسی اثر الیاف ماکروسنتتیک بر پارامتر انرژی شکست بتن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (347.69 K)
نویسندگان
1دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
2دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
3کارشناس فنی شرکت نانونخ و گرانول سیرجان
چکیده
از جمله مهمترین دلایل شکست و انهدام سازه‌های بتنی گسترش ترک‌ و نقص‌های اولیه موجود در آن‌ها است. مکانیک شکست علم بررسی نحوه ایجاد ترک‌ در اجسام، محاسبه پاسخ سازۀ ترک‌خورده تحت بارهای وارده و پیش‌بینی رفتار سازه در نتیجه رشد و توسعه ترک‎های اولیه است. این مقاله به بررسی اثر مقادیر مختلف الیاف ماکروسنتتیک بر یکی از پارامترهای مهم علم مکانیک شکست یعنی انرژی شکست بتن می‌پردازد. بدین منظور چهار طرح مخلوط با افزودن الیاف ماکروسنتتیک به مقدار 0، 1/0، 2/0 و 3/0 درصد حجمی در نظر گرفته شد. از روش اثر اندازه و روش کار شکست براساس دستورالعمل RILEM به منظور تعیین پارامتر انرژی شکست استفاده شده است. آزمایش‌های خمش سه نقطه‌ای بر روی تیرهای دارای شکاف انجام شد و سپس نتایج با استفاده از روش‌های ذکر شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از الیاف ماکروسنتتیک سبب افزایش انرژی شکست بتن شده است به گونه‌ای که با افزایش میزان الیاف ماکروسنتتیک از 0 تا 3/0 درصد حجمی، انرژی شکست اولیه از 04/36 به 29/66 و انرژی شکست کل از 44/106 به 6/456 ژول بر مترمربع افزایش یافته است.
کلیدواژه ها