بررسی مقاومت فشاری و الکتریکی سطحی بتن در آزمونه‌های با اشکال و ابعاد مختلف
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (860.4 K)
نویسندگان
1دانشجو
2هیئت علمی دانشگاه سیستان واحد زابل و استاد دانشکده مهندسی سیستان و دانشگاه آزاد زاهدان
چکیده
چکیده
موضوع: مقاومت الکتریکی بتن یکی از اصلی‌ترین پارامترهای کنترل‌کننده شروع و انتشار خوردگی آرماتور است. به‌طورکلی مقاومت الکتریکی بتن عمدتا به نسبت w/c (اتصال منافذ)، حجم و نوع سیمان، دما و رطوبت بستگی دارد. هدف: در این تحقیق، اثر شکل آزمونه، سن و رده‌های بتنی مختلف در اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بتن با استفاده از الکترود چهار نقطه‌ای ونر بررسی شده است. دلیل استفاده از این روش کم‌هزینه‌تر بودن و سریع و راحت بودن این آزمایش است. روش تحقیق: در این تحقیق پس از آماده‌سازی و تهیه آزمونه‌ها از دستگاه ونر برای اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی و از دستگاه جک بتن شکن استفاده گردید. چهار رده بتنی مختلف C21، C24، C28 و C32 در چهار شکل متفاوت و در سه رده سنی مورد آزمایش قرار گرفتند. تعداد آزمونه‌های مربوط به هر کدام از موارد سه آزمونه بود. دستاورد تحقیق: براساس نتایج حاصل از تحقیق می توان گفت که با بالا رفتن رده بتن، میزان مقاومت فشاری و الکتریکی افزایش می‌یابد و رابطه مستقیمی بین افزایش رده بتن و افزایش مقاومت الکتریکی و فشاری وجود دارد. همچنین این رابطه مستقیم بین افزایش سن آزمونه‌ها با افزایش مقاومت الکتریکی و فشاری وجود دارد و با افزایش سن، میزان مقاومت بتن افزایش می‌یابد؛ اما تغییرات مقاومت الکتریکی نسبت به مقاومت فشاری بیشتر بوده است. همچنین مشاهده گردید که با افزایش حجم آزمونه‌ها میزان مقاومت الکتریکی کاهش یافت. نتیجه‌گیری: روش مورد استفاده برای تعیین مقاومت الکتریکی و هندسه نمونه مورد آزمایش بر نتایج بدست آمده تأثیرگذار است.
کلیدواژه ها