تخمین ظرفیت خمشی ستون های بتن مسلح با فولاد مارپیچ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (316.23 K)
نویسندگان
1دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
2دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، ایران
چکیده
هدف از این مقاله، ارائه یک ساختار محاسباتی با دقت مطلوب، برای تخمین ظرفیت ستون های بتن مسلح با فولاد مارپیچ می‌باشد. روش مورد استفاده، بر مبنای مدلی با نام Group Method of Data Handling یا به اختصار، GMDH است که نوعی شبکه عصبی به شمار رفته و دارای گره هایی با توابع چندجمله ای مرتبه 2 می باشد. در مدل پیشنهادی، از هشت متغیر ورودی استفاده شده که شامل قطر ستون، طول طره معادل، درصد فولاد طولی، درصد حجمی فولاد عرضی، تنش تسلیم فولاد طولی و عرضی، مساحت هسته بتنی و نیروی برشی است که از آن ها برای محاسبه متغیر خروجی که در این مقاله، لنگر خمشی می باشد، استفاده گردیده است. به منظور پیش بینی ضرایب مجهول چندجمله ای های مدل پیشنهادی، مجموعه ای از داده‌های آزمایشگاهی که در پایگاه PEER منتشر شده، گردآوری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ساختار فرموله شده در این مقاله، عملکرد مطلوبی داشته و قادر است مقادیر خروجی مدل را با دقت بالا، تخمین بزند.
کلیدواژه ها