بررسی تجربی تاثیر آهک شکفته بر روی مقاومت فشاری نمونه‌های استوانه‌ای و مکعبی ملات ماسه و خمیر سیمان و رابطه آن با نسبت‌های مختلف آب به مجموعه سیمان و آهک شکفته
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (334.46 K)
نویسندگان
1فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران-عمران، دانشگاه دولتی شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
2کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه، هنرآموز رسمی آموزش و پرورش، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران
3عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
چکیده
ملات یکی از اجزای پرکاربرد در ساختمان‌سازی می‌باشد از این رو داشتن ملاتی مقاوم‌تر باعث داشتن ساختمان مقاوم‌تر می‌شود. پس دانستن مشخصات مختلف ملات برای ساختن ساختمانی مقاوم‌تر لازم است. همچنین یکی از سیمان‌هایی که بشر از قدیم بکار می‌گرفته، آهک است و بدلیل خصوصیت ذاتی و قابلیت قلیایی شدید و ارزانی آن در مقایسه با سایر قلیاها کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارد. در این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی و ارزیابی مقاومت فشاری نمونه‌های استوانه‌ای ملات ماسه، آهک و سیمان پوزولانی صوفیان با دو نسبت وزنی ماسه به سیمان و آهک شکفته و بررسی مقاومت فشاری نمونه‌های مکعبی خمیر سیمان و آهک شکفته و رابطه آن با نسبت‌های متفاوت آب به سیمان و آهک شکفته در آزمایشگاه بتن دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز می‌پردازیم. بدین منظور در این تحقیق نمونه‌هایی با چهار نسبت آب به سیمان 33/0، 35/0، 37/0 و 39/0 برای نمونه‌های مکعبی با نسبت وزنی سیمان به آهک شکفته 2 به 1و همچنین با چهار نسبت آب به مجموعه سیمان و آهک شکفته 66/0، 7/0، 74/0 و 78/0 با نسبت وزنی 3 و 4 (نسبت وزن ماسه به مجموع وزن سیمان و آهک شکفته)، در دو آزمایش متفاوت برای ساختن نمونه‌های استوانه‌ای استفاده گردید. به ملات حاصل که با نسبت‌های مختلف از سیمان، آهک و ماسه تهیه شده است، ملات باتارد گفته می‌شود و در برابر سرما و یخ‌زدگی عملکرد بهتری دارد. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان داد که مقاومت ملات باتارد با نسبت ماسه به مجموعه سیمان و آهک شکفته 3 به 1 بیشتر است از مقاومت ملات باتارد با نسبت ماسه به مجموعه سیمان و آهک شکفته 4 به 1، همچنین هر چه نسبت آب به مجموعه سیمان و آهک شکفته افزایش یابد، مقاومت فشاری نمونه ساخته شده کاهش می‌یابد و این کاهش در مقاومت در نمونه‌های ۹۰ روزه بیشتر از نمونه‌های ۷ روزه و ۲۸ روزه می باشد لذا در کارهایی مانند آجرچینی و سنگ‌چینی ملات باتارد نباید شل باشد بلکه باید حالت خمیری مناسبی داشته باشد.
کلیدواژه ها