بررسی تاثیر جنس و کیفیت قالب های نمونه برداری بتن بر مقاومت فشاری و اعوجاج نمونه های بتنی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1061-2019ICI (R2)
نویسندگان
1استادیار دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
2مدیرعامل شرکت تعاونی بتن سازان شهر کرمان
3مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت تعاونی بتن سازان
4مسئول مرکز تحقیق و توسعه شرکت تعاونی بتن سازان شهر کرمان
چکیده
به جهت کنترل بتن آزمایش‌های مختلفی بر روی آن انجام میگیرد. یکی از مهمترین این آزمایش ها، آزمایش مقاومت فشاری بتن می باشد. به منظور انجام این آزمایش، اقدام به نمونه گیری از بتن در محل آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه تولید بتن و همچنین کارگاه می گردد. جهت نمونه گیری از بتن، قالب هایی از جنس های مختلف فلزی، دوتکه پلاستیکی و یک‌تکه پلاستیکی وجود دارند، که هریک از آنها مزایا و معایب منحصر به فردی دارند. در این تحقیق به بررسی اثر جنس قالب های نمونه برداری بتن بر مقاومت فشاری و اعوجاج نمونه ها پرداخته شده است. در انتها براساس بررسی های انجام گرفته، مشخص گردید، که نمونه های قالب گیری شده در قالب های فلزی نسبت به نمونه های سایر قالب ها از مقاومت فشاری بیشتر و اعوجاج کمتری برخوردار هستند. شایان ذکر است که کمترین میزان مقاومت و بیشترین میزان اعوجاج مربوط به نمونه های قالب گیری شده در قالب های کامپوزیتی بوده است.
کلیدواژه ها