بررسی مشخصات مکانیکی بتن پلیمری با رزین وینیل استر و مقایسه با بتن معمولی ساخته شده با مصالح شهر زنجان

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1044-2019ICI (R4)
نویسندگان
1دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان - استادیار
2دانشجو
چکیده
یکی از مصالح ترکیبی که در صنعت ساخت و ساز شهری در کشور استفاده می شود بتن است. این ماده به دلیل هزینه تولید پایین، راحتی استفاده و مقاومت فشاری مناسب یکی از پر مصرف ترین مواد در سازه هاست. بنا به دلایلی همچون ضعف در کشش و خمش، استفاده از مواد و ترکیبات شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است که در این رابطه خانواده بتن های پلیمری بهترین خواص را از خود نشان دادند. در این پژوهش رزین وینیل استر به عنوان چسباننده بر اساس درصدی از وزن مصالح خشک شده استفاده شده و نتایج مقاومت فشاری و کششی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور 60 نمونه با دانه بندی ثابت مصالح سنگی و درصد رزین متغیر ساخته شده تا درصد بهینه رزین جهت بیشترین مقاومت کششی و فشاری بدست آید. نمونه های ساخته شده با رزین وینیل استر با نمونه های ساخته شده با دانه بندی مشابه و چسباننده سیمان مقایسه شده اند. نمونه های استفاده شده در این آزمایش نمونه استوانه ای استاندارد می باشد و مقاومت کششی به روش غیر مستقیم(برزیلی)بدست آمده است. نتایج بدست نشان دهنده افزایش مقاومت فشاری و کششی با استفاده از چسباننده وینیل استر بجای سیمان می باشد.
کلیدواژه ها