تاثیر محلول‌های قلیایی مختلف بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری برپایه خاکستر بادی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1043-2019ICI (R1)
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران،
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.
چکیده
بتن به علت دارا بودن ویژگی های خاص پرمصرف ترین مصالح در صنعت ساخت وساز، بعد از آب است. اما فرآیند تولید سیمان پرتلند معایب عمده زیست محیطی به دنبال دارد. در سال‌های اخیر ژئوپلیمر به عنوان یک جایگزین دوستدار محیط زیست برای سیمان پرتلند مطرح شده است. محلول فعال‌کننده قلیایی به عنوان یکی از دو بخش اصلی ژئوپلیمرها، نقش مهمی را در تجزیه و تشکیل ساختار کریستالی Si وAl ایفا می‌کند. از این رو مطالعه نقش و میزان تاثیرگذاری محلول‌های فعال‌کننده قلیایی مختلف بر خواص بتن ژئوپلیمری ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه آزمایشگاهی سه نوع محلول قلیاییKOH ، NaOH و ترکیب KOH و NaOH و همچنین پارامتر های مربوطه بررسی شد. نتایج نشان داد استفاده از محلول فعال‌کننده قلیایی سدیمی سبب دستیابی به مقاومت زودرس بیشتر و استفاده از محلول پتاسیمی منجر به دستیابی به مقاومت نهایی بیشتر می‌شود. همچنین غلظت مولار بهینه محلول هیدروکسید پتاسیم 14 و نسبت بهینه محلول سیلیکات سدیم به هیدروکسید پتاسیم 5/1، سنجش شد.
کلیدواژه ها