مطالعه آزمایشگاهی نقش الیاف هیبریدی بر جذب آب و مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی بتن ژئوپلیمری بر پایه سرباره کوره آهن‌گدازی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (326.45 K)
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران،
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.
چکیده
در سال‌های اخیر ژئوپلیمر به عنوان یک عامل سیمانی جدید و دوستدار محیط زیست، به عنوان جایگزینی برای سیمان پرتلند مطرح شده است که می‌تواند منجر به کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از تولید سیمان پرتلند شود. بتن ژئوپلیمری الیافی به عنوان یک نوع از بتن‌های جدید با شکل‌پذیری بیشتر نسبت به بتن معمولی، شناخته می‌شود. در این پژوهش آزمایشگاهی، از الیاف هیبریدی از جنس پلی پروپیلن اصلاح شده 12 میلی‌متری و پلی الفین 55 میلی‌متری، برای ساخت بتن ژئوپلیمری الیافی بر پایه سرباره کوره آهن گدازی، استفاده شد. در همین راستا، نمونه‌های بتن ژئوپلیمری الیافی و فاقد الیاف ساخته و عمل‌آوری شد. سپس آزمون‌های جذب آب، مقاومت فشاری، مقاومت کششی غیر‌مستقیم (برزیلین) و مقاومت خمشی سه نقطه‌ای از نمونه‌های بتن ژئوپلیمری گرفته شد. نتایج نشان داد استفاده از الیاف سبب کاهش جذب آب و وزن مخصوص نمونه‌های الیافی نسبت به نمونه فاقد الیاف شد. همچنین استفاده از الیاف هیبریدی سبب افزایش اندک مقاومت فشاری و افزایش قابل ملاحظه مقاومت کششی و خمشی نمونه‌های بتن ژئوپلیمری الیافی نسبت به نمونه فاقد الیاف شد.
کلیدواژه ها