بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده ازضایعات ام دی اف به عنوان جایگزین فیلر بر مقاومت فشاری بتن خودتراکم(SCC)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (348.64 K)
نویسندگان
1گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اقلید، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، موسسه آموزش عالی آپادانا،شیراز، ایران.
3کارشناس توسعه و تحقیق، شرکت ساوانا بتن سانا، شیراز، ایران
چکیده
امروزه با گسترش استفاده از بتن ویژگی هایی همچون دوام و کیفیت تراکم و بهینه سازی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. بتن های خود متراکم بسیاری از مشکلات بتن معمولی نظیر جدا شدگی،آب انداختگی،جذب آب،نفوذ پذیری و... را مرتفع نموده است.مطالعه و تحقیق پیرامون بتن خودتراکم به جهت رفع نواقص و مشکلات تولید و کاربرد آن و پیشبرد نقاط قوت و تواناییش در آینده ای نه چندان دور ضرورتی آشکار و هدفی دست یافتنی است. در این تحقیق با جایگزین کردن درصد های مختلف براده ی ام دی اف با بخشی از فیلر پایه با نسبت های آب به سیمان مختلف در قالب نمونه های مکعبی 15×15×15 سانتی متر، به بررسی مقاومت فشاری در سن 7 روز و 28 روز پرداخته شده است که سعی بر آن است که درصد بهینه براده ی ام دی اف همراه با آب به سیمان مطلوب حاصل گردد.نتیجه حاکی از آن است که در نسبت آب به سیمان 0.45 و جایگزینی میزان 80% حجمی پودر سنگ با براده ی ام دی اف ، بیشترین مقاومت حاصل گردیده است.
کلیدواژه ها