بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری دال بتنی سبک با تقویت GFRP

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1029-2019ICI (R1)
نویسندگان
1گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اقلید، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز
3مربی بخش مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
4کارشناس واحد توسعه و تحقیق، شرکت ساوانا بتن سانا، شیراز
چکیده
استفاده از کامپوزیت های FRP به دلیل داشتن ویژگی های مکانیکی و فیزیکی مناسب، گزینه بسیار مناسبی برای تقویت و بهسازی عضوهای بتنی موجود به منظور تحمل بار بیشتر یا برطرف کردن ضعف سازه و یا افزایش شکل پذیری می باشد. در این تحقیق ضمن تشریح آزمایشهای انجام شده در محیط آزمایشگاه به بررسی مباحث تئوری ارائه شده در نشریه 345 جهت تعیین میزان باربری قطعات بتنی تقویت شده با FRP پرداخته می شود. بدین منظور 4 نمونه دال بتنی سبک فاقد میلگرد فولادی با ابعاد (5 متر طول، 5/0 متر عرض و 1/0 متر ضخامت) در محیط آزمایشگاه ساخته شده، سه دال بتنی با ورق GFRP به صورت 1 لایه، 2 لایه و 3 لایه تقویت شده اند و یک دال به عنوان نمونه شاهد بدون تقویت GFRP می باشد. بار وارد بر دال ها به صورت بار گسترده با تغییر میزان ارتفاع آب بر روی دال اعمال شده است و بارگذاری با آب تا لحظه ی گسیختگی کامل دال صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که ظرفیت باربری به دست آمده در آزمایشگاه کمتر از ظرفیت باربری محاسبه شده در روابط تئوری می باشد. به این صورت که ظرفیت باربری آزمایشگاهی دال بتنی سبک با تقویت 1، 2 و 3 لایه GFRP به ترتیب برابر 44، 68 و 93 درصد ظرفیت باربری تئوری می باشد.
کلیدواژه ها