ارزیابی آزمایشگاهی جایگزینی ماسه با خرده شیشه در بتن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (257.73 K)
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی بیرجند
2گروه عمران
چکیده
با توسعه روز افزون فعالیت‌های بتنی، اقتصاد، مقاومت و کیفیت آن اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. ظرفیت محدود محل دفن زباله، کاهش منابع معدنی مناسب، اثرات منفی محیط زیستی و مصالح سنگدانه عوامل اصلی در بازیافت مواد زاید جامد و پسماند در دنیا هستند و شیشه از مهم‌ترین پسماندهای جامد می باشد که حدود 7درصد پسماندهای جامد را تشکیل می دهد از این رو با جایگزینی مناسب شیشه‌های ضایعاتی به سنگدانه‌های استفاده شده در بتن، می‌توان علاوه بر صرفه اقتصادی، از هزینه دفع این گونه ضایعات نیز جلوگیری نمود. در این مقاله، از خرده شیشه ضایعاتی به عنوان جایگزین ماسه بتن و نانو سیلیس به عنوان جایگزین سیمان استفاده شده است و سه طرح اختلاط شاهد، بتن حاوی 15درصد خرده شیشه و ترکیب 15 درصدخرده شیشه و 3درصد نانو سیلیس ساخته شد. هر کدام از طرح اختلاط‌ها چهار نمونه(دو مکعبی و دو استوانه ای) داشت و در مجموع دوازده نمونه ساخته شد. مقاومت فشاری نمونه‌ها در سن 28 روز تعیین گردید. نمونه‌های دارای ترکیب خرده شیشه و نانو سیلیس، نسبت به دو طرح اختلاط شاهد و خرده شیشه علمکرد بهتری را نشان دادند.
کلیدواژه ها