مطالعه و بررسی سیستم مهاربندی کمربند خرپایی در مقاومسازی سازه فولادی تحت بار خرابی پیشرونده

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1008-2019ICI (R4)
نویسندگان
فازغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه-دانشکده فنی مهندسی عمران-مرکز آموزش عالی طبری
چکیده
ایمنی ساختمان همواره امری کلیدی برای مهندسان طراح پروژه های مهندسی بوده است و یکی از مکانیزم های خرابی سازه که توجه زیادی را در دهه های اخیر به خود اختصاص داده است، پدیده خرابی پیش رونده می باشد. خرابی پیش رونده به معنی تخریب پیش رونده بخشی از ساختمان در اثر آسیب غیر متعارف به سازه و گسترش این خرابی به بخش های دیگر سازه می باشد. معمولاً ساختمان ها برای بارهای عادی نظیر بار مرده، زنده، باد و زلزله طراحی می شوند با این وجود بارهای دیگری نیز مانند خطای طراحی و ساخت، آتش سوزی، انفجار، بار بیش از اندازه تصادفی، مواد خطرناک، برخورد وسائل نقلیه، انفجار بمب و غیره وجود دارند که احتمال وقوع آنها کم است ولی در صورت اتفاق می توانند منجر به آسیب های جبران ناپذیری با رویکرد خرابی پیش رونده شوند. به همین دلیل، در صورت محتمل بودن هریک از این پارامترها، طراح می بایست برنامه ای جهت کنترل خرابی پیش رونده در سازه، در نظر داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی، عملکرد قاب های بتنی را که بر اساس آیین نامه های رایج کشور طراحی شده است در برابرخرابی پیش رونده که به دلیل از بین رفتن برخی از اعضای اصلی سازه (ستونها و مهاربندها) به وجود آمده مطابق ضوابط آیین نامه های مربوطه مورد ارزیابی و مقایسه قرار خواهد گرفت. امروزه آئین‌نامه‌های مخصوص طراحی سازه در مقابل خرابی پیشرونده توسعه پیدا نموده‌اند که در آن‌ها روش‌های طراحی مستقیم و غیرمسقیم در برابر خرابی پیش رونده پیشنهاد شده است با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش به بررسی مقاومسازی سازه فولادی در برابر خرابی پیشرونده به کمک سیستم مهاربندی کمربند خرپایی پرداخته شد. و بررسی گردید که در انتها این نتایج خواهیم دید که اثر کمربند خرپاییی در سازه در سازه های تحت بار خرابی پیش رونده باعث بهبود رفتار مکانیکی سازه ها خواهد شد.
کلیدواژه ها