مطالعه و بررسی رفتار ستون های کامپوزیتCFST تحت بارگذاری سیکلیک
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (514.6 K)
نویسندگان
فازغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه-دانشکده فنی مهندسی عمران-مرکز آموزش عالی طبری
چکیده
یکی از حساس‌ترین تصمیماتی که طراح سازه باید مدنظر قراردهد‌، انتخاب نوع مصالح مصرفی در سازه می‌باشد.‌ این تصمیم در بسیاری از اوقات تابع نوع سازه‌، مسایل مالی و همچنین تجربه ومهارت طراح است. هدف اصلی دنبال شده در طراحی بدست آوردن سازه‌های بسیار ایمن‌‌، اقتصادی و در عین حال با عملکرد مطلوب می‌باشد. بتن و فولاد مصالحی هستند که به صورت گسترده در ساخت و سازها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مزایای هر دو مصالح امروزه به خوبی شناخته شده است .ترکیب هوشمندانه این دو مصالح‌، یک سیستم مؤثر و کاراتردر برابرانفجار‌، انفجار‌های پس از آتش‌سوزی ساختمان پلاسکوی تهران در مقایسه با استفاده هر یک از مصالح به مؤثر خواهد داشت . عدم وجود عوامل اجرایی کارآمد کافی‌، نبود دستورالعمل مشخص و معتبر جهت طراحی لرزه‌ای اینگونه از ستون‌ها‌‌، نحوه مدل کردن هندسه و متریال آنها می‌تواند همچنان از موانع پیش‌رو در استفاده از اینگونه از سیستم‌ها باشد‌. در تحقیق حاضر با توجه به اهداف مسأله باید پارامترهای مختلفی را مورد بررسی وارزیابی قرار داد، این پارامتر نوع هندسه مقطع ستون می‌باشد. هدف در واقع میزان تأثیر پارامترهای تعریف شده به خصوص هندسه ستون بر رفتار و ظرفیت لرزه‌ای ستون‌های CFSTمی‌‌باشد دستیابی به مقاومتی بالا بخصوص برای ستون‌ها که اتفاقاً بارگذاری روی آنها با افزایش طبقات به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد‌، با در انتها این پژوهش مشخص می شود که مقاطع دایره ایی ستون های مرکب CFST نسبت به ستون‌های با هندسه مربع رفتار و عملکرد بهتری را از خود نشان می‌دهد و در ادامه نشان داده می‌شود که استفاده از ستون‌های مرکب CFST می‌تواند به عنوان راه حل اساسی برای حل چالش‌های موجود بین طراحان سازه و معمار مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها