مقایسه رفتار لرزه‌ای دیوار برشی بتنی با میلگردFRP و میلگرد فولادیS400 تحت تحلیل استاتیکی غیر‌خطی پوش‌اور‌(NSP)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (435.72 K)
نویسندگان
فازغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه-داشنکده فنی مهندسی عمران-مرکز آموزش عالی طبری
چکیده
امروزه استفاده از میلگرد‌های ساخته شده با مواد پلیمریFRP در صنعت ساختمان‌سازی رو به افزایش است، کاربرد بیشتر این میلگردها در سازه‌هایی خواهد بود، که مهمترین مشکل آنها خوردگی یا مشکلات الکترومغناطیسی باشد. رفتار مکانیکی میلگرد‌های FRPبا میلگردهای فولادی تفاوت دارد؛ لذا نحوه طراحی سازه‌های بتنی با استفاده از میلگرد‌هایFRP دارای تغییرات گسترده‌ایی نسبت به میلگرد‌های فولادی می‌باشد. میلگرد‌های فولادی دارای رفتار تقریبا همسانگرد می‌باشند ولی میلگرد‌های FRPدارای رفتار ناهمسانگرد هستند. این رفتار ناهمسانگرد در مقاومت برشی و رفتار چسبندگی میلگردهای FRP به بتن تاثیر می‌گذارد. مصالحFRP بر خلاف مصالح فولادی، رفتار الاستیک خطی از خود نشان می‌دهند، با توجه به اهمیت این موضوع و تفاوت رفتاری عملکرد این دو مصالح در این مقاله سعی گردید که ابتدا به مواد تشکیل دهنده FRP و خصوصیات آن پرداخته شود، مدل نرم افزاری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت، یک ساختمان 6 طبقه با سیستم جانبی دارای دیوار برشی بتنی می باشد، مدل مذکور را یکبار با میلگرد معمولی و بار دیگر با میلگرد FRP در برنامه ETABS2015 مدلسازی میگردد، در ادامه این دو سازه از لحاظ رفتار لرزه‌ای از جمله شکل‌پذیری، سختی، مقاومت و جابه‌جایی و تغییر‌مکان مورد مطالعه قرار گرفت، در انتها نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که سازه مقاومسازی شده با میلگرد‌هایFrp از لحاظ رفتار لرزه‌ایی عملکرد بهتری نسبت به سیستم دیوار برشی با میلگرد معمولی خواهد داشت.
کلیدواژه ها