عناوین کارگاهها
1398-05-27
  • مزایای اقتصادی، زیست محیطی، کیفی استفاده از بتنهای پرمقاومت به جای بتن های معمولی در ساختمانهای شهری، با همکاری شرکت البرز شیمی آسیا.
  • پیاده سازی دانش در صنعت بتن آماده، با همکاری شرکت فهاب بتن
  • کاهنده های نفوذپذیری بتن، با همکاری بسپار بتن هوشمند ایرانیان
  • راهکارهای عملی افزایش دوام قطعات بتنی، با همکاری شرکت آپتوس ایران
  • نقش هوازایی در بتن در تحقق چشم انداز بتن 1404، با همکاری شرکت همگرایان تولید
  • بررسی اثر سنگدانه بر خواص دوامی و مقاومتی بتن، با همکاری گروه شرکتهای تیغاب و ابرار شن
  • بتن آماده و آب بندی سازه های بتنی، با همکاری شرکت آرا بتن اروند
  • تاثیر سنگدانه مصرفی بر بتن خودتراکم، با همکاری شرکت سپید شهرزاد
  • سبک سازی در صنعت ساخت در افق 1404، با همکاری شرکت لیکا
  • تاثیر روشهای بکارگیری میکروسیلیس بر خواص بتن ( خشک، دوغاب و ژل )، با همکاری شرکت شیمی ساختمان