بررسی تأثیر کیفیت قالب مکعبی 150×150×150 میلی‌متر بر نتایج مقاومت فشاری بتن

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1115-2019ICI
نویسندگان
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
چکیده
یکی از عوامل تأثیرگذار بر نتایج مقاومت فشاری بتن که عموماً در پروژه‌های عمرانی و تحقیقاتی به آن توجه کافی نشان داده نمی‌شود، کیفیت قالب آزمونه‌ها است. در این تحقیق، تأثیر کیفیت شش نوع قالب مکعبی 150×150×150 میلی‌متر شامل دونوع قالب فلزی و چهار نوع قالب پلاستیکی بر نتایج مقاومت فشاری بتن چهارده طرح مخلوط بتن در سنین مختلف بررسی شد. مشاهده شد که استفاده از بدترین قالب مورد بررسی، به‌طور متوسط سبب کاهش مقاومت فشاری اندازه‌گیری‌شده به مقدار 17درصد نسبت به بهترین قالب شده‌است. این نتایج نشان‌می‌دهد که تأثیر قالب بر مقاومت فشاری بتن، می‌تواند بسیار قابل توجه باشد. این موضوع می‌تواند منجر به مشکلاتی همچون ارزیابی نادرست مقاومت فشاری بتن‌های اجرا شده‌ در پروژه‌ها و طراحی نادرست طرح‌های مخلوط و در پی آن، اختلافات فنی و حقوقی بین دست‌اندرکاران مختلف بتن شود. همچنین در این مقاله، به منظور کمی‌سازی کیفیت قالب‌های مورد بررسی، دو پارامتر انحراف از گونیایی قالب و ناهمواری قالب تعریف شد. با انجام برازش خطی از نتایج به‌دست آمده، رابطه‌ای تجربی با دقت بالا برای تخمین اثر این دو پارامتر قالب بر ضریب کاهش مقاومت فشاری بتن ارائه شد. این رابطه نشان می‌دهد که هرچه انحراف از گونیایی قالب و ناهمواری قالب بیشتر شود، مقدارضریب کاهنده تأثیر کیفیت قالب بر مقاومت فشاری بتن کمتر می‌گردد.
کلیدواژه ها