مقایسه طول گیرایی در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با آئین‌نامه بتن آمریکا برای میلگردهای مستقیم تحت کشش در بتن معمولی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (195.23 K)
نویسندگان
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد
چکیده
در این مقاله، مقایسه بین روابط پیشنهادی برای محاسبه طول گیرایی میلگرد مستقیم تحت کشش در بتن معمولی در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران (ویرایش سال 1392) و آئین نامه بتن آمریکا (ویرایش سال 2019 میلادی) انجام شده است. پس از معرفی ضوابط هر یک از این آئین‌نامه‌ها در خصوص طول گیرایی، پارامترهای موثر در اندازه‌گیری این طول شرح داده شده است. تاثیرات مشابهی برای مقاومت تسلیم میلگرد، مقاومت فشاری بتن، موقعیت میلگردهای افقی، اندود اپوکسی روی میلگرد، قطر میلگرد، استفاده از بتن معمولی یا سبک، فاصله‌ی میلگردهای وصله شونده از یکدیگر و شرایط خاموت گذاری در هر دو آئین‌نامه در نظر گرفته شده است. در ویرایش جدید آئین‌نامه‌ی بتن آمریکا ضریب جدیدی تحت عنوان ضریب مقاومت میلگرد مورد استفاده قرار گرفته به نحوی که باعث می‌شود طول گیرایی برای میلگردهای با مقاومت تسلیم بالاتر از 420 مگا پاسکال با یک ضریب بزرگتر از یک نسبت به میلگردهای کم مقاومت‌تر افزایش پیدا کند.
در ادامه برای میلگردهای رایج مورد استفاده در کشور ایران و سه مقاومت فشاری متعارف برای بتن، طول گیرایی بر اساس ضوابط دو آئین‌نامه محاسبه و ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت استفاده از میلگردهای با حداکثر مقاومت تسلیم 420 مگا پاسکال، طول گیرایی پیشنهادی در هر دو آئین‌نامه برای بتن معمولی کاملاً بر هم منطبق است اما برای میلگردهای پر مقاومت‌تر طول گیرایی پیشنهادی آئین‌نامه بتن آمریکا با توجه به وجود ضریب مقاومت میلگرد در رابطه‌ی پیشنهادی آن آئین‌نامه بیشتر است و این افزایش طول برای میلگرد رده‌ی S520 حدود 15% است. با توجه به مطالعات آزمایشگاهی جدید به نظر می‌رسد افزایش طول گیرایی برای میلگردهای پر مقاومت در ویرایش‌های بعدی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها