معرفی روشی ساده برای کنترل کیفی مصالح مخلوط سنگدانه‌ای در تولیدی‌های شن و ماسه (مثال موردی: معدن دی)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (587.48 K)
نویسندگان
رئیس آزمایشگاه مرکز تحقیق و توسعه سیمان تهران
چکیده
کاملا واضح است که کیفیت مواد اولیه در کیفیت محصول نهائی بسیار تاثیرگذار می‌باشد. تولیدکنندگان شن و ماسه غالبا مواد اولیه یا اصطلاحا مصالح مخلوط سنگدانه‌ای را معمولا از یک محل ثابت و معدن مشخص تامین می‌نمایند؛ اما تولید آنها دچار نوسان می‌شود. در این مطالعه روشی ساده برای کنترل کیفی مصالح مخلوط سنگدانه‌ای معرفی می‌گردد. به طور خلاصه می‌توان گفت که با نمونه‌برداری از نقاط مختلف محدوده معدنی و آنالیز دانه‌بندی کامل هر نمونه، مقادیر ریزدانه (سیلت و رس)، ماسه، شن و درشت‌دانه (پبل، کابل و بولدر) محاسبه می‌گردد. لذا بر اساس این دسته‌بندی مقادیر شن و ماسه قابل استحصال، مدول نرمی هر یک از نمونه‌ها، مقدار شستشوی موردنیاز مشخص می‌شوند که بر این پایه می‌توان توجیه اقتصادی هر محدوده را معین نمود. برای تببین بهتر این موضوع یک مثال از پهنه‌بندی انجام شده در معدن شن و ماسه دی گردآوری شد.
کلیدواژه ها