بررسی اثر تقویت کامپوزیت پارچه الیاف کربن بر روی کمانش ستون بتن آرمه توخالی در ارتفاع های مختلف

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1092-2019ICI
نویسندگان
1دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی دریا
2دانشیار، هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)-دانشکده مهندسی دریا
چکیده
ستون‌های بتن‌آرمه تو خالی در اغلب سازه‌های دریایی و خاکی مورداستفاده خواهد بود. این بخش از سازه‌ها همواره وظیفه تحمل وزن سازه‌های فوقانی به‌صورت بار مرده را بر عهده داشته و گاهی به دلیل عملیات اجرایی با توجه به کاربری سازه، بارگذاری موقتی را نیز می‌بایست تحمل نماید. از ظرفی به دلیل شرایط مختلف حاکم بر محیط، ممکن است ستون نسبت زمان ساخت ظرفیت تحمل بار خود را تا حدودی ازدست‌داده باشد و یا مطمئن بوده که ظرفیت خود را به دلیل خوردگی، سایش و سایر موارد از دست خواهد داد. بنابراین می‌بایست با توجه به ابعاد ستون اقدام به تقویت آن نمود و وضعیت سازه را بهبود بخشید. یکی از روش‌های تقویت سازه‌های بتنی استفاده از کامپوزیت‌های الیاف پارچه کربنی است. در این مقاله ستون‌های بتن‌آرمه با سه ارتفاع 10 ، 25 و 35 متری با قطر ثابت 1 متر ، با توجه به نوع شکست نمونه‌ها، با رویکرد دریایی و کاربر در سازه‌های ساحلی و فراساحلی تحت بارمحوری قرارگرفته و ظرفیت تحمل بار به ازای انواع مختلف تقویت با کامپوزیت الیاف پارچه کربنی ازنقطه‌نظر ضخامت و زاویه لایه چینی45 و 90 درجه موردبررسی قرارگرفته است. و مشاهده شد که اثر افزایش ضخامت لایه‌های مقاوم در ستون‌های مرتفع‌تر با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد.
کلیدواژه ها