تاثیر استفاده از پوکه معدنی تبریز بر مقاومت فشاری و جذب آب خمیر سیمان

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1089-2019ICI (R1)
نویسندگان
1دانش آموخته‌ی کارشناسی مهندسی عمران-عمران، دانشگاه دولتی شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
2کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه، هنرآموز رسمی آموزش و پرورش، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
3عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
چکیده
در این پژوهش از پودر پوکه‌ی معدن بنه‌کهل بستان آباد تبریز به صورت افزودنی در خمیر سیمان استفاده گردید. این ماده دارای خواص پوزولانی بوده و در مجاورت خمیرسیمان، خواص سیمانی خود را نشان می‌دهد و در نتیجه جزو مواد سیمانی محسوب می‌شود. نسبت آب به مواد سیمانی 35/0 و 4/0 در نظر گرفته شده است. نتایج آزمایش‌ها نشان داده‌اند که از لحاظ جذب آب حین عمل آوری همه نمونه‌ها به تدریج جذب آب دارند و همچنین نشان می‌دهد که واکنش‌های هیدراسیون مواد سیمانی و تشکیل کریستال‌ها به صورت منظم ادامه دارد. از لحاظ جذب آب نمونه‌های 28 روزه طبق استاندارد ASTM، نتایج نشان می‌دهد که تخلخل خمیرسیمان با نسبت‌های مختلف پودر پوکه و با افزایش نسبت آب به مواد سیمانی از 35/0 به 4/0 افزایش می‌یابد. از لحاظ مقاومت فشاری نمونه‌هایی که ماده افزودنی پودر پوکه را دارند مقاومت فشاری 28 روزه آن‌ها، دارای افت مقاومت می‌باشند و همچنین برای این نمونه‌ها در سن 90 روزه، برای نسبت آب به مواد سیمانی 35/0 اندکی افت مقاومت مشاهده می‌شود ولی برای نسبت آب به مواد سیمانی 4/0 حدود 10% افزایش مقاومت ملاحظه گردید.
کلیدواژه ها