بررسی ومدلسازی تاثیر ویژگی‌های اقلیمی بر میزان آب موردنیاز پاششی بر سطح بتن تازه در رویه‌ی راه‌ها
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (269.81 K)
نویسندگان
1دانشگاه یزد-دانشکده مهندسی عمران
2دانشگاه یزد
چکیده
در شرایط محیطی و آب و هوایی مختلف عمل‌آوری بتن روش‌ها و مراحل بسیار دقیقی را نیاز دارد، به عنوان نمونه بتن‌ریزی در شرایط محیطی گرم و خشک، مدیران پروژه‌ها و مهندسین اجرایی را برای رسیدن به هدف کارآیی مطلوب و دوام مناسب با چالش‌هایی مواجه می‌کند. زمانی که بتن رطوبت سطحی خود را از دست می‌دهد، در صورتی که این رطوبت تامین نشود، دچار جمع‌شدگی و کاهش حجم شده و در نهایت باعث ایجاد ترک و افزایش تغییر شکل در بتن می‌شود. در این مطالعه با توجه به نیاز به محاسبه میزان تبخیر آب سطحی بتن و تامین آن توسط پاشش آب، از داده‌های اقلیمی مرتبط با مناطق گرم و خشک کشور استفاده شد. نتایج مدلسازی نشان می‌دهد، اگر دمای هوا بیش از 20 درجه باشد متوسط آب موردنیاز سطحی بتن بیش از 2لیتر در ساعت به ازاء هرمترمربع می‌شود. در مورد مهمترین متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر میزان آب موردنیاز پاششی بر روی بتن نمایش دمای هوا، دمای بتن، سرعت وزش باد و میزان رطوبت هوا به ترتیب دارای اهمیت هستند. بنابراین پیشنهاد شده است، اجرا روسازی در ساعاتی از شبانه‌روز با تبخیر کمتر و یا کاهش دمای بتن در زمان اجراء و به کار بردن کاهنده‌های تبخیر است که تا 50 درصد می‌توان تبخیر آب را کاهش داد.
کلیدواژه ها