مقایسه فنی زیست محیطی کاربرد پودرلاستیک به عنوان فیلر در بتن های خودتراکم
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (788.74 K)
نویسندگان
1شرکت ایمن سازان پارس تدبیر
2مدیر آزمایشگاه پروژه خط 2 و 3 قطار شهری مشهد و استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید منتظری
3استاد دانشگاه فنی شهید منتظری مشهد
چکیده
یکی از بزرگترین چالشهای محیط زیستی موجود در اطراف کلان شهرها در جهان بازیافت و حذف زوائد لاستیکهای مستعمل از چرخه زیست محیطی میباشد. افزایش تولید لاستیک و به تبع آن افزایش لاستیکهای مسـتعمل و روش دفـع آنهـا یکـی از معضلات مهم جهان امروز است. بنابراین صنعت بازیافت تایرهای فرسوده به سبب اینکه تایر یکی از ماندگارترین و پایاترین پسماندهای آلاینده محیط زیست شناخته می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لزوم توجه بیشتری را می طلبد. بازیافت لاستیک می‌تواند در حل مشکلات محیط زیستی کمک شایانی نماید. طبق بررسی‌های انجام شده لاستیک در صنایع مختلفی همچون، صنعت تولید لاستیک، انواع کفپوش، در تولید تیوپ‌های لاستیکی، انواع ضربه‌گیر صنعتی و غیر صنعتی و موارد دیگری مانند تولید بتن قابلیت استفاده دارد. اضافه کردن پودر لاستیک در بتن باعث بهبود برخی از خصوصیات مکانیکی و دینامیکی بتن از قبیل جذب انرژی بیشتر بتن، امکان تغییر شکل بهتر و مقاومت در برابر ترک خوردگی می شود. در این تحقیق نقش پودر لاستیک در بتن خودتراکم(SCC) از منظر رئولوژی و تامین مقاومت بتن پرداخته شده است. تاثیر پودر لاستیک به عنوان اصلاح کننده مدول نرمی در ترکیب مصالح سنگی بتن خودتراکم به مانند ماسه بادی و پودر سنگ می باشد وحدود رواداری تمامی آزمایش های بتن تازه را تامین می کند ولی در مقایسه مقاومت ها، تاثیر کاهشی بر روی مقاومت‌های فشاری و کششی دارد.
کلیدواژه ها