بررسی موردی تاثیر نگهداری سیمان طی 2ماه بر روند افت مقاومت فشاری بتن و ملات استاندارد
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (597.8 K)
نویسندگان
1رئیس آزمایشگاه مرکز تحقیق و توسعه سیمان تهران
2استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
3رئیس آزمایشگاه فیزیک سیمان تهران
چکیده
زمان نگهداری سیمان در سیلو موضوعی است که همواره کمتر مورد توجه بوده است. در این مطالعه برای تبیین این موضوع یک فرآیند طراحی گردید. لذا حدود 100کیلوگرم نمونه سیمان تهیه شد و در ظرفی مشابه سیلو سیمان (از نظر دما و رطوبت) به مدت 56 روز نگهداری گردید. در ادامه پس از 7، 14، 28، 42 و 56روز نگهداری در این ظروف، از این سیمان ملات استاندارد و مخلوط بتنی (6 بهر مجزا) تهیه گردید. مقاومت فشاری آزمونه‌های 2، 7 و 28روزه ملات استاندارد و 7 و 28روزه بتن برای هر شش سری ملات و بتن اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان دادند که ماندن سیمان به تدریج افت مقاومتی ایجاد می‌کنند. این افت مقاومت برای سیمان با عمر 7، 14، 28، 42 و 56روز در آزمونه‌های 28روزه به ترتیب 2%، 4%، 6% 9% و 13% بود. همچنین برای آزمونه‌های 7روزه به ترتیب 8%، 4%، 8%، 9% و 9% می‌باشد. بنابراین در صورتیکه سیمان در سیلو بماند، طی 2ماه به تدریج دچار افت مقاومت به ویژه در سن 28روزه نسبت به نمونه سیمان تازه می‌شود.
کلیدواژه ها