بررسی تاثیر سایش جداگانه پوزولان و کلینکر بر مشخصات فنی سیمان1

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1078-2019ICI (R3)
نویسندگان
1رئیس آزمایشگاه مرکز تحقیق و توسعه سیمان تهران
2رئیس آزمایشگاه فیزیک سیمان تهران
3استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
4کارشناس آزمایشگاه سیمان تهران
چکیده
مطابق منابع متعدد، پوزولان‌ها بهبود دهنده خواص سیمان می‌باشند. با توجه به امکانات موجود در اکثر کارخانجات سیمان کشور، سایش همزمان کلینکر و پوزولان مورد استفاده قرار می گیرد. ولی با توجه به تجربیات و تحقیقات انجام شده مبنی بر تاثیر مناسب‌تر سایش جداگانه پوزولان و کلینکر بر کیفیت سیمان، در این مقاله به این موضوع پرداخته می‌شود. به نظر می‌رسد سایش همزمان کلینکر و پوزولان با توجه به ضرایب سایش‌پذیری مختلف کلینکر و پوزولان، موجب 2فازی شدن سیمان و بروز نقایصی گردد. لیکن میزان این تاثیر و نحوه اثرگذاری چندان روشن نمی‌باشد. در این مقاله برای بررسی این موضوع یک نمونه کلینکر تهیه گردید. پس از آنالیز شیمی و مطالعه میکروسکوپی، سیمان‌سازی آزمایشگاهی صورت گرفت. در فاز اول سیمان‌سازی آزمایشگاهی نمونه‌های حاوی 0%، 5%، 10% و 5/27% پوزولان تهیه شدند که سایش کلینکر و پوزولان هم‌زمان صورت گرفت. در فاز دوم 4نمونه سیمان محتوی درصد پوزولان‌های مذکور تهیه شدند، با این تفاوت که سایش کلینکر و پوزولان به طور جداگانه انجام گردید. 7نمونه سیمان آزمایشگاهی تهیه شده مورد آزمایش‌های تعیین مانده روی الک‌های 90، 45 و 32 میکرون، دانه‌بندی لیزری، نرمی (بلین)، گیرش اولیه و نهائی، مقاومت فشاری 2، 7 و 28روزه ملات استاندارد و مقاومت فشاری 7، 28 و 90روزه بتن قرار گرفتند. مشخصات ظاهری بتن‌های تازه نیز ثبت و مقایسه گردید. نتایج نشان می‌دهد که در مقادیر کم پوزولان (5%) سایش جداگانه یا هم‌زمان کلینکر و پوزولان تاثیر متفاوت و مشخصی در مشخصات فنی سیمان و بتن نداشته-اند و در واقع وجود پوزولان باعث بهبود کارایی بتن و همچنین افزایش 21-15% مقاومت فشاری 28روزه و 6-4% مقاومت فشاری 90روزه بتن می‌شود. در مقادیر زیاد پوزولان (5/27%) نیز سایش جداگانه موجب افزایش حدود 40% مقاومت فشاری ملات و بتن 28روزه، 15% افزایش ذرات بین الک 3 تا 30 میکرون 3-30)Δ) سیمان و کاهش کارپذیری بتن نسبت به سایش همزمان می‌گردد.
کلیدواژه ها