نمودارهای کنترل کیفیت بتن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (305.84 K)
نویسندگان
دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده
کنترل کیفیت بتن چه از نظر دوام یا مقاومت فشاری و سایر مشخصات موردنیاز به دلیل حصول اطمینان از نقش کلیدی آن در دوام و پایداری سازه از اهمیت زیادی برخوردار است. کنترل کیفیت در همه مراحل از تهیه مصالح ساخت بتن و اجرا لازم بوده که عموماً توسط آزمایش‌های استاندارد و یا بررسی‌های میدانی پایش می‌گردد. علاوه بر این داده‌های آزمایشگاهی و بررسی‌های کیفی و توصیفی بستری برای تحلیل چگونگی روند نتایج بر اساس روش‌های آماری در همه مراحل یادشده فراهم آورده که نقش مدیریتی برای بهبود کیفیت، جذب مشتری برای محصول و کاهش هزینه‌ها دربردارد. در اینجا با توجه به گستردگی روش‌های آماری کنترل کیفیت بحث را محدود به نتایج آزمایشگاهی مقاومت فشاری نمونه‌های بتن در سن 28 روزه معطوف نموده و از این میان روش‌های پرکاربرد آماری شامل 1- نمودارهای کنترل کیفیت بتن 2– توزیع نرمال 3- روش CUSUM؛ در این مقاله به نمودارهای کنترل کیفیت پرداخته می‌شود.
کلیدواژه ها